top of page

Privacy Policy en Disclaimer

Privacy Policy >
Verwerking persoonsgegevens
Verstrekking aan derden

Bewaartermijn

Beveiliging

Uw rechten

Klachten

Vragen

Meer informatie

Disclaimer >

Algemeen >
Inhoud >
Auteursrecht handelsmerken >

Privacy Policy

Fysiotherapie Zephat hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy wil ik heldere en transparante informatie geven over hoe ik omga met persoonsgegevens.

Ik doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

 

Fysiotherapie Zephat houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

Dit brengt met zich mee dat ik in ieder geval:

  • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;

  • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

  • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als ik deze nodig heb voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

  • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

  • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

  • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Fysiotherapie Zephat ben ik verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens hieronder.

Disclaimer

Algemeen

Op de toegang tot en het gebruik van deze website van Fysiotherapie Zephat zijn, naast de toepasselijke wetgeving, de onderstaande bepalingen en voorwaarden van toepassing. Bij het gebruik van elk onderdeel of aspect van de website van Fysiotherapie Zephat, gaat u akkoord met deze disclaimer. Indien u het niet eens bent met deze bepalingen en voorwaarden, betreedt deze website dan niet.

 

Inhoud

De informatie op deze website is te goeder trouw door Fysiotherapie Zephat samengesteld en wordt aangeboden zoals zij werd samengesteld. Fysiotherapie Zephat is niet verantwoordelijk voor de inhoud van eventuele off-site pagina’s of andere websites die gekoppeld zijn aan of afgeleid van deze website. Fysiotherapie Zephat garandeert noch uitdrukkelijk, noch stilzwijgend de volledigheid, de nauwkeurigheid of het up-to-date zijn van de informatie op haar website, noch staat zij hiervoor in.

Noch Fysiotherapie Zephat, noch de staf, medewerkers van Fysiotherapie Zephat zijn aansprakelijk voor directe, bijkomende of gevolgschade, dan wel indirecte schade of boetes, of verliezen die het gevolg zijn van de toegang tot, het gebruik van, of het vertrouwen op (informatie opgenomen in) de website, of enige site die daaraan gekoppeld is, inclusief, maar niet beperkt tot virussen die schade kunnen veroorzaken aan computerapparatuur of software. Fysiotherapie Zephat kan te allen tijde en zonder kennisgeving wijzigingen en correcties aanbrengen in de website en in deze bepalingen en voorwaarden. Ondanks de voortdurende aandacht voor de kwaliteit van de inhoud kan Fysiotherapie Zephat niet garanderen dat de informatie te allen tijde volledig en/of actueel is. Er kunnen dus geen rechten aan worden ontleend. De houders van de site zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele onvolkomenheden en/of onjuistheden.

 

Auteursrechten en handelsmerken

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de informatie die deze website bevat (inclusief, maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen en software) zijn eigendom van Fysiotherapie Zephat of zijn opgenomen met toestemming van de desbetreffende eigenaar. Het is personen die toegang hebben tot deze website toegestaan om fragmenten van deze website te openbaren, op te slaan, te verveelvoudigen (met uitzondering van het bewerken van de website(fragmenten) en te verspreiden, echter in alle gevallen uitsluitend voor persoonlijke, informatieve en niet-commerciële doeleinden. Verveelvoudigingen mogen niet worden verkocht met het oog op zakelijk gewin, noch worden gewijzigd, of opgenomen in andere werken, publicaties of websites. Met betrekking tot alle handelsmerken en emblemen die op deze website worden weergegeven is Fysiotherapie Zephat hetzij rechthebbende, hetzij licentienemer.

Privacy Policy
Algemeen
Inhoud
Auteursrechten handelsmerken
Disclaimer
bottom of page